bộ định mức dự toán xây dựng công trình năm 2014 sửa đổi bổ sung mới nhất |sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017

Bạn có thể nhập tên sách cần tìm vào đây

Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014

bộ định mức dự toán xây dựng công trình năm 2014 sửa đổi bổ sung mới nhất

bộ định mức dự toán xây dựng công trình năm 2014 sửa đổi bổ sung mới nhất hiện nay

bộ định mức dự toán xây dựng công trình áp dụng năm 2014 sẽ gồm 2 phần
- Phần 1: bộ định mức dự toán xây dựng công trình năm 2014 - Phần xây dựng được chúng tôi lồng ghép và theo các sữa đổi bổ sung của Quyết định 1172/QĐ-BXD, Quyết định 1091/QĐ-BXD và Quyết định 1776/QĐ-BXD thành cuốn sách định mức dự toán xây dựng công trình năm 2014 - Phần xây dựng đầy đủ và chính xác nhất hiện nay
 - Phần 2: bộ định mức dự toán xây dựng công trình năm 2014 - Phần lắp đặt và sửa chữa trong
  quá trình biên soạn để tiện theo dõi và cáp dụng vào thực tế chúng tôi có sửa chưa bổ sung và lồng nghép Quyết định số1173/QĐ-BXD và công văn số 1777/BXD-VP thành cuốn sách định mức dự toán xây dựng công trình năm 2014 - Phần lắp đặt và sửa chữa đầy đủ và chính xác nhất hiện nay


bộ định mức dự toán xây dựng công trình năm 2014 sửa đổi bổ sung mới nhất hiện nay

Giá: 730.000 đồng /bộ


 ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN XÂY DỰNG

Nội dung quyển Sách định mức dự toán xdct phần xây dựng gồm có gồm có 11 phần chính sau:

định mức dự toán xây dựng công trình 2014 phần xây dựng mới phát hành
 Giá: 380 000 đồng / phần xây dựng

Phần 1: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG XÂY DỰNG.
Phần 2: CÔNG TÁC ĐÀO, ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT.
Phần 3: CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC, ÉP CỌC, NHỔ CỌC, KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI.
Phần 4: CÔNG TÁC LÀM ĐƯỜNG.
Phần 5: CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ.
Phần 6: CÔNG TÁC BÊ TÔNG TẠI CHỖ.
Phần 7: CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN.
Phần 8: SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN GỖ.Phần 9: SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN SẮT THÉP.
Phần 10: CÔNG TÁC LÀM MÁI, LÀM TRẦN VÀ CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN KHÁC.
Phần 11: CÁC CÔNG TÁC KHÁC.


 ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN LẮP ĐẶT VÀ SỬA CHỮAsách định mức dtxd công trình phần năm 2014 phần lắp đặt và sửa chữa

 Giá: 350 000 đồng / phần lắp đặt và sửa chữa

Nội dung quyển Sách định mức dtxd công trình phần - phần lắp đặt và sửa chữa gồm có 05 phần chính sau:

Phần 1: QUYẾT ĐỊNH SỐ 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng Về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt (Sửa chữa và bổ sung).
Phần 2: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG CÔNG TRÌNH.
Phần 3: LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG.
Phần 4: BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG, PHỤ TÙNG VÀ THIẾT BỊ.
Phần 5: KHAI THÁC NƯỚC NGẦM.

để quý vị có 1 cái nhìn đầy đủ hơn về bộ định mức dự toán xây dựng công trình năm 2014 chúng tôi xin trích đoạn quyết định số Số 1173/QĐ-BXD về


BỘ XÂY DỰNG 
Số 1173/QĐ-BXDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
                    Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH
Về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình
Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung)

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/4/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố định mức dự toán một số công tác xây dựng kèm theo quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Các Sở Xây dựng, các Sở có công trình xây
  dựng chuyên ngành;
- Các Tập đoàn Kinh tế; Tổng Công ty Nhà nước;
- Các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng;
- Website của Bộ Xây dựng;
- Lưu VP; Vụ PC; Vụ KTXD; Viện KTXD; THa300.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Sơn
bộ định mức dự toán xây dựng công trình năm 2014 sửa đổi bổ sungTHUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN LẮP ĐẶT
(SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG)
          Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) (Sau đây gọi tắt là Định mức dự toán) là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt như 100m ống, 1 cái tê, van, cút, 1m2 bảo ôn ống, 1m khoan v.v... từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác lắp đặt (kể cả những hao phí do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).
          Định mức dự toán được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế - thi công - nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng (các vật tư mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến v.v...).
1. Nội dung định mức dự toán
Định mức dự toán bao gồm:
- Mức hao phí vật liệu:
Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các phụ kiện hoặc các bộ phận rời lẻ (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt sách biểu thuế xnk năm 2014 cũng có mục nói về định mức xuất nhập khẩu phải không.
Mức hao phí vật liệu đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công.
- Mức hao phí lao động:
Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp thực hiện khối lượng công tác lắp đặt và công nhân phục vụ lắp đặt.
Số ngày công đã bao gồm cả công lao động chính, lao động phụ để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, thu dọn hiện trường thi công.
Cấp bậc công nhân là cấp bậc bình quân của các công nhân tham gia thực hiện một đơn vị công tác lắp đặt.
- Mức hao phí máy thi công:
Là số ca sử dụng máy và thiết bị thi công chính trực tiếp thực hiện kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt.
2. Kết cấu tập định mức dự toán
Tập định mức dự toán được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu lắp đặt và được mã hóa thống nhất theo tập Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt đã được công bố kèm theo văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng sửa đổi và bổ sung vào 2 chương.
Stt
Nhóm, loại công tác xây dựng
Ghi chú
Mã hiệu định mức
sửa đổi, bổ sung

CHƯƠNG I: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG CÔNG TRÌNH
1
Lắp đặt quạt các loại
Sửa đổi
BA.11100¸BA.11500
2
Lắp đặt máy điều hoà không khí
Sửa đổi
BA.12100¸BA.12200
3
Lắp đặt các loại đèn
Sửa đổi
BA.13100¸BA.13600
4
Lắp đặt ống, máng bảo hộ dây dẫn
Sửa đổi
BA.14100¸BA.14400
5
Lắp đặt phụ kiện đường dây
Sửa đổi
BA.15100¸BA.15400
6
Lắp đặt dây đơn
Sửa đổi
BA.16101¸BA.16115
7
Lắp đặt dây dẫn 2 ruột
Sửa đổi
BA.16201¸BA.16211
8
Lắp đặt dây dẫn 3 ruột
Sửa đổi
BA.16301¸BA.16308
9
Lắp đặt dây dẫn 3 ruột
Bổ sung
BA.16309¸BA.16313
10
Lắp đặt dây dẫn 4 ruột
Sửa đổi
BA.16401¸BA.16409
11
Lắp đặt dây dẫn 4 ruột
Bổ sung
BA.16410¸BA.16414
12
Lắp đặt bảng điện các loại vào tường
Sửa đổi
BA.17100¸BA.17200
13
Lắp đặt các thiết bị đóng ngắt
Sửa đổi
BA.18100¸BA.18500
14
Lắp đặt các thiết bị đo lường bảo vệ
Sửa đổi
BA.19100¸BA.19600
15
Hệ thống chống sét
Sửa đổi
BA.20100¸BA.20500

CHƯƠNG II: LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG
16
Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống dài 8m
Sửa đổi
BB.14301¸BB.14312
17
Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống dài 6m
Sửa đổi
BB.19101¸BB.19113
18
Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát bằng phương pháp nối gioăng đoạn ống dài 6m
Sửa đổi
BB.19201¸BB.19205
19
Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp hàn đoạn ống dài 6m
Sửa đổi
BB.19301¸BB.19313
20
Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống dài 8m
Sửa đổi
BB.19401¸BB.19405
21
Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống 300m
Bổ sung
   BB.19701¸BB.19703
22
Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống 200m
Bổ sung
BB.19704
23
Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống 150m
Bổ sung
BB.19705
24
Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống 100m
Bổ sung
BB.19706
25
Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống 50m
Bổ sung
 BB.19707¸BB.19708
26
Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống 25m
Bổ sung
BB.19709
27
Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống 6m
Bổ sung
 BB.19801¸BB.19810
28
Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn đoạn ống 300m
Bổ sung
BB.19911
29
Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn đoạn ống 250m
Bổ sung
BB.19921
30
Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn đoạn ống 200m
Bổ sung
BB.19931
31
Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn đoạn ống 150m
Bổ sung
BB.19941
32
Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn đoạn ống 70m
Bổ sung
  BB.19951¸BB.19954
33
Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn đoạn ống 50m
Bổ sung
 BB.19961¸BB.19962
34
Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn đoạn ống 40m
Bổ sung
 BB.19971¸BB.19972
35
Lắp đặt côn, cút nhựa HDPE nối bằng phương pháp dán keo
Bổ sung
BB.30400
36
Lắp đặt măng sông nhựa HDPE
Bổ sung
BB.30500
          - Mỗi loại định mức được trình bày tóm tắt thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác lắp đặt đó.
          - Các thành phần hao phí trong Định mức dự toán được xác định theo nguyên tắc sau:
          + Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu;
          + Mức hao phí vật liệu khác được tính bằng tỷ lệ % tính trên chi phí vật liệu;
          + Mức hao phí lao động chính và lao động phụ được tính bằng số ngày công theo cấp bậc bình quân của công nhân trực tiếp lắp đặt;
          + Mức hao phí máy thi công chính được tính bằng số lượng ca máy sử dụng;
          + Mức hao phí máy thi công khác được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí sử dụng máy chính.
          3. Hướng dẫn áp dụng bộ định mức dự toán xây dựng công trình năm 2014
          - Định mức dự toán được áp dụng để lập đơn giá lắp đặt công trình, làm cơ sở xác định dự toán chi phí xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Đối với những công tác xây dựng như công tác đào, đắp đất đá, xây, trát, đổ bê tông, ván khuôn, cốt thép, ...áp dụng theo định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng;
          - Ngoài thuyết minh và hướng dẫn áp dụng nêu trên, trong mỗi chương của tập Định mức dự toán còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác lắp đặt phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện và biện pháp thi công;
          - Chiều cao ghi trong Định mức dự toán là chiều cao tính từ cốt ±0.00 theo thiết kế công trình đến độ cao ≤ 4m, nếu thi công ở độ cao > 4m được áp dụng định mức bốc xếp vận chuyển lên cao như quy định trong Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng;
          - Đối với công tác lắp đặt điện, đường ống và phụ tùng ống cấp thoát nước, bảo ôn, điều hòa không khí, phụ kiện phục vụ sinh hoạt và vệ sinh trong công trình phải dùng dàn giáo thép để thi công thì được áp dụng định mức lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo thép công cụ trong tập Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng.

biểu thuế xnk 2014 và định mức dự toán xây dựng công trình là 2 cuốn sách bán chạy nhất