sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017, biểu thuế xnk năm 2017 bộ tài chính: sách bồi dưỡng kế toán trưởng

Bạn có thể nhập tên sách cần tìm vào đây
Hiển thị các bài đăng có nhãn sách bồi dưỡng kế toán trưởng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn sách bồi dưỡng kế toán trưởng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP 2014

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP 2014


Giá bìa : 335,000đ


Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:

Phần 1. Hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp

Phần 2. Quy định mới về kế toán, kiểm toán trong doanh nghiệp

Phần 3. Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Phần 4. Quy định mới về hoá đơn bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ

Phần 5. Chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Phần 6. Quy định mới về cổ phần hoá, đăng ký, chuyển đổi doanh nghiệp

Phần 7. Quy định mới về quản lý tài chính trong doanh nghiệp

Phần 8. Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Sách có độ dày 432 trang.  Giá:335.000
cuốn sách CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP 2014 và biểu thuế xnk năm 2014 mới đc phát hành năm 2014
-->Đọc thêm...

Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

cẩm nang kế toán trưởng doanh nghiệp năm 2014 sửa đổi bổ sung

SÁCH CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP NĂM 2014

Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17-01-2014 về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ; Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17-1-2014 Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn; Thông tư 21/2014/TT-BTC ngày 14-02-2014 ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện theo uỷ quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; Quyết định 198/QÑ-BTC ngày 24-01-2014 Về việc công bố bổ sung tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá năm 2014;
cẩm nang kế toán trưởng doanh nghiệp năm 2014 mới phát hành
Giá: 350 000 đồng/cuốn
nxb tài chính

Thông tư 25/2014/TT-BTC ngày 17-02-2014 Quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hoá dịch vụ; Thông tư 07/2014/TT-BTC ngày 14-01-2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán, Nhà xuất bản Tài Chính giới thiệu cuốn sách:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP NĂM 2014

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:
Phần thứ nhất. Hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp

Phần thứ hai. Quy định mới về kế toán, kiểm toán trong doanh nghiệp

Phần thứ ba. Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Phần thứ tư. Quy định mới về hoá đơn bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ

Phần thứ năm. Chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Phần thứ sáu. Quy định mới về cổ phần hoá, đăng ký, chuyển đổi doanh nghiệp

Phần thứ bảy. Quy định mới về quản lý tài chính trong doanh nghiệp

Phần thứ tám. Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

-->Đọc thêm...